Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną (zwany dalej „Regulaminem”) stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 roku, p. 344 z późniejszymi zmianami), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 287 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

2. Właścicielem i udostępniającym Serwis jest Patryk Wiśniowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PW FITNESS – PATRYK WIŚNIOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Maleniska 53, 37-500 Jarosław, NIP: 7922310362, REGON: 386927338, adres e-mail: kontakt@pwtrener.pl (zwany dalej „Usługodawcą”).

3. W treści niniejszego Regulaminu, Usługodawca określa zasady korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem URL: www.pwtrener.pl (zwanego dalej „Serwisem”).

§ 2

Słownik pojęć, terminów oraz definicji

1. Dla realizacji celów przedmiotowego Regulaminu określa się następujące definicje:

a. Usługodawca – Patryk Wiśniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PW FITNESS – PATRYK WIŚNIOWSKI, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Maleniska 53, 37-500 Jarosław, NIP 7922310362, REGON: 386927338, adres e-mail: kontakt@pwtrener.pl ;

b. Administrator - Patryk Wiśniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PW FITNESS – PATRYK WIŚNIOWSKI, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Maleniska 53, 37-500 Jarosław, NIP 7922310362, REGON: 386927338, adres e-mail: kontakt@pwtrener.pl ;

c. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, szczegółowo opisane w § 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że przedmiotowe usługi mogą być zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne;

d. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z dyspozycją art. 22 ze zn. 1 Ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny – tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 121, z późniejszymi zmianami);

e. Użytkownik – każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu bądź w imieniu osoby prawnej, korzystająca z Serwisu bądź z Usług, w tym usług płatnych, w jakikolwiek sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem oraz postanowieniami przedmiotowego Regulaminu - Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub osoba nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem, że uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego;

f. Serwis – witryna internetowa dostępna w Internecie pod adresem URL: www.pwtrener.pl

g. Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta przez i pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;

h. Newsletter – – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Użytkownikom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2020 roku, p. 344 z późniejszymi zmianami).

i. Materiały – wszelkie teksty, fotografie, elementy graficzne, materiały audiowizualne zamieszczone w Serwisie, stanowiące utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 288, z późniejszymi zmianami);

j. Wpis – wszelkie treści, w tym komentarze, zamieszczane przez Użytkowników w ramach Serwisu;

k. Zasady współpracy online – zbiór postanowień dotyczących współpracy online szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do Regulaminu;

l. Zasady prowadzenia planu treningowego online - zbiór postanowień dotyczących prowadzenia planu treningowego online, szczegółowo opisany w załączniku nr 2 do Regulaminu.

2. W sytuacji, w których treść powyższych terminów lub definicji pozostaje niezrozumiała, uprawnionym do ich wszelkich interpretacji pozostaje wyłącznie Usługodawca.

3. Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 3

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Celem korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, zastrzega się, że urządzenie, którym posługuje się Użytkownik zlecając przedmiotowe usługi, powinno posiadać:

a) połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych,

b) przeglądarkę internetową, tj. oprogramowanie służące do przeglądania treści dostępnych w sieci Internet - zastrzega się, że wyłączenie akceptacji plików Cookies i skryptów Java może zakłócić prawidłowe działanie strony internetowej,

c) aktywne konto dowolnej poczty e-mail.

2. Powyższe wymagania stanowią minimum wymagań technicznych, niezbędnych dla niezakłóconego i prawidłowego korzystania z Serwisu bądź z oferowanych Usług. Użytkownik – w trakcie korzystania z Serwisu lub Usług - może używać urządzeń.

3. W celu odczytania korespondencji mailowej bądź plików do niej załączonych, niezbędne jest posiadanie:

a) w przypadku korespondencji mailowej - aktywne konto dowolnej poczty e-mail,

b) w przypadku załączników, w tym w szczególności plików tekstowych – oprogramowanie komputerowe obsługujące pliki danego rodzaju, w szczególności pliki - .pdf, - .doc., - .docx, - .xlsx, - .txt, - .jpg bądź ich zamienniki.

4. Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowani wskazanych w ustępach powyższych niniejszego paragrafu.

5. Niniejszym informuje się, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Użytkownikiem. Za szkody wyrządzone bezprawnym działaniem nieuprawnionych osób trzecich, zwłaszcza w sytuacji, gdy urządzenia za pośrednictwem których Użytkownik korzysta z Serwisu lub Usług pozostają niezabezpieczone przed nieuprawnioną ingerencją osób trzecich lub zabezpieczone nienależycie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

6. Niezależnie od powyższego, Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza wpływem Usługodawcy.

7. Użytkownika obowiązuje bezwzględny zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 4

Zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz warunki wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Zawierając umowę o świadczenie Usług dostępnych w Serwisie, Użytkownik jest uprawniony do:

a) przeglądania i odczytywania Materiałów zamieszczanych w Serwisie udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu nieodpłatnego i płatnego;

b) zapoznawania się z aktualną ofertą produktową Usługodawcy oraz podmiotów współpracujących z Usługodawcą;

c) udostępnienia jego osobie miejsca na serwerach Usługodawcy w celu zamieszczania Wpisów pod wybranymi Materiałami w Serwisie oraz ich wyświetlania przez Usługodawcę w Serwisie;

d) zadawania Usługodawcy drogą elektroniczną pytań związanych z funkcjonowaniem i tematyką Serwisu;

e) otrzymywania Newslettera na podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej;

f) zakupu produktów i usług oferowanych w Serwisie oraz niektórych Materiałów oznaczonych przez Usługodawcę jako odpłatne, w szczególności szkoleń, warsztatów, webinarów, treningów online, treningów stacjonarnych, planów żywieniowych, planów suplementacyjnych oraz kompleksowej współpracy.

2. Usługodawca oferuje usługi w zakresie konsultacji dietetycznych i treningowych. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu usług prezentowane są na stronie internetowej www.pwtrener.pl .

3. Nabycie usługi przez Użytkownika wypełnienia formularza dostępnego w Serwisie oraz – w sytuacji, gdy jest to wymagane - uiszczenia określonej płatności.

4. Każdy Użytkownik może nieodpłatnie skorzystać z subskrypcji Newslettera. Niniejsza usługa świadczona jest przez czas nieokreślony, jednakże Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z jej subskrypcji, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy kontakt@pwtrener.pl .

5. Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z umowy o świadczenie usług. Zakończenie świadczenia usług następuje na podstawie złożenia Usługodawcy oświadczenia o wypowiedzenia umowy, przy zachowaniu wskazanego w treści umowy szczegółowego okresu wypowiedzenia.

6. Dla celów dowodowych poczytuje się, że wskazane w ustępie powyższym oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Strony umowy mogą jednak postanowić odmiennie.

7. Plan dietetyczny, treningowy oraz suplementacyjny są przez Usługodawcę układane na podstawie szczegółowych informacji przekazanych przez Użytkownika Usługodawcy za pośrednictwem dowolnego środka komunikacji.

8. Niniejszym informuje się, że wszelka aktywność fizyczna związana z realizowaniem planu treningowego niesie za sobą ryzyko kontuzji, a stosowanie planu dietetycznego może – w niektórych przypadkach - mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie Użytkownika.

§ 5

Warunki nabywania usług

1. Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 121, z późniejszymi zmianami).

2. Celem złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia usług, Użytkownik powinien wypełnić formularz zamówienia oraz dokonać zapłaty.

3. Wszystkie ceny podane przez Usługodawcę wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto.

4. Informacja o wysokości ceny oraz akceptowalnych sposobach płatności za daną usługę dostępna jest w jego opisie w Serwisie przed złożeniem zamówienia. Płatność za usługę powinna nastąpić niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zależności od wybranego Pakietu współpracy online, otrzymuje rabat na każdy miesiąc w ramach Pakietu w wysokości określonej w § 3 ust. 1 (tabela) Załącznika nr 1 do Regulaminu.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w zależności od wybranego Pakietu prowadzenia treningowego online, otrzymuje rabat na każdy miesiąc w ramach Pakietu w wysokości określonej w § 3 ust. 1 (tabela) Załącznika nr 2 do Regulaminu.

7. Opłata jest uiszczana z góry przed rozpoczęciem współpracy na rachunek bankowy podany przez Usługodawcę lub przekazywana Usługodawcy w wskazanym terminie w postaci środków pieniężnych.

8. Strony Umowy mogą uzgodnić, że Opłata będzie płacona ratalnie. W sytuacji wybrania uiszczania płatności w ratach, strony wypełniają „Oświadczenie o rozłożeniu Opłaty na raty – prowadzenie treningowe online” stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu bądź „Oświadczenie o rozłożeniu Opłaty na raty – współpraca online” stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu.

§ 6

Szczegółowe zasady korzystania z usług odpłatnych

1. Użytkownik może składać zamówienia na Usługi odpłatne w formie elektronicznej za pośrednictwem Serwisu. Zamówienia przyjmowane są przez pełną dobę, z zastrzeżeniem przerw w funkcjonowaniu Serwisu.

2. Opłata za daną Usługę podana jest w polskich złotych i jest wiążąca od chwili zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Sposoby wnoszenia opłaty za daną Usługę są każdorazowo określone w Serwisie.

3. Dopuszcza się wykonywanie płatności elektronicznych zarówno za pośrednictwem systemu Przelewy24, obsługiwanego przez PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS 0000347935, NIP 7792369887, REGON 301345068, jak i za pośrednictwem przelewów tradycyjnych. Wszelkie koszty poniesione przy przelewach bankowych obciążają Użytkownika.

4. Płatności za pośrednictwem systemu Przelewy24, które dokonywane są na zasadach określonych aktualnie dla tych sposobów płatności przez obsługujące je podmioty, mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w oparciu o który następuje realizacja płatności za pośrednictwem ww. systemów, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przez operatorów płatności przypadki nadużyć będą zgłaszane do właściwych organów ścigania.

5. Zastrzega się, że Usługodawca rozpoczyna świadczenie Usługi odpłatnej po jej opłaceniu przez Użytkownika. Przez moment uiszczenia opłaty rozumie się - w przypadku braku odmiennych ustaleń pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem – moment skutecznego zaksięgowania płatności przychodzącej na rachunek bankowy Usługodawcy bądź wręczenia jego osobie środków pieniężnych w postaci gotówkowej.

6. W przypadku płatności realizowanych w formie przelewu tradycyjnego, dopuszcza się możliwość rozpoczęcia świadczenia Usługi odpłatnej przez Usługodawcę przed zaksięgowaniem należności na swoim rachunku bankowym, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu od Użytkownika potwierdzenia dokonania zapłaty za Usługę.

7. Usługodawca w Serwisie udostępnia Użytkownikom odpowiedni formularz transakcji.

8. W razie wniesienia przez Użytkownika opłaty w wysokości wyższej niż określona dla danej Usługi odpłatnej na stronach Serwisu, Usługodawca zwraca nadwyżkę Użytkownikowi.

9. W przypadku, gdy Użytkownik chce otrzymać fakturę VAT, zobowiązany jest podać Usługodawcy wszelkie prawidłowe dane wymagane do wystawienia faktury VAT niezwłocznie po dokonaniu przelewu lub podczas rezerwacji terminu Usługi, jednak w każdym przypadku nie później niż w terminie 2 (dwóch) dni.

§ 7

Zasady zamieszczania komentarzy w Serwisie

1. Przedmiotem Usługi, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt c) Regulaminu, jest:

a) przechowywanie przez Usługodawcę Wpisów Użytkownika na serwerach oraz jego wyświetlanie przez Usługodawcę w Serwisie;

b) licencja udzielona Usługodawcy przez Użytkownika na korzystanie z Wpisu.

2. Zawarcie umowy o świadczenie Usługi, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt c) następuje w momencie wysłania przez Użytkownika Wpisu do Usługodawcy w celu umieszczenia go pod wybranym Materiałem.

3. Zamieszczanie Wpisów służy wymianie opinii, poglądów i informacji przez Użytkowników.

4. Usługodawca zastrzega, że nie będzie świadczył Usługi przechowywania i wyświetlania Wpisu, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi w Regulaminie.

5. Wyświetlanie Wpisu związanego z określonym Materiałem zamieszczonym w Serwisie będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie Materiału, którego dany Wpis dotyczy.

6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Wpisu części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Usługodawcy w chwili zamieszczania Wpisu.

7. Jeżeli Wpis stanowi utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawach autorskich i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 288), Użytkownik udziela Usługodawcy nieodpłatnej, licencji na korzystanie z tego utworu na następujących polach eksploatacji:

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy utworu jakąkolwiek znaną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

8. Licencja, o której mowa w ust. 7 powyżej, zostaje udzielona z chwilą dokonania Wpisu, na cały czas trwania autorskich praw majątkowych do Wpisu jako utworu.

9. Usługodawca jest uprawniony do udzielania sublicencji na korzystanie z Wpisu.

10. Użytkownik zezwala Usługodawcy na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Wpisu, w szczególności na jego modyfikowanie, dokonywanie w nim skrótów i zmian redakcyjnych, z prawem dalszego udzielania takiego zezwolenia, a także na włączanie do Wpisu treści pochodzących od Użytkownika lub włączanie Wpisu lub jego części do innych utworów, bez nadzoru autorskiego ze strony Użytkownika w zakresie opisanym w ust. 7 powyżej.

11. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie materiały i treści zamieszczane przez siebie w Serwisie.

12. Zakazane jest zamieszczanie w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca zastrzega sobie możliwość usuwania wszelkich treści o charakterze bezprawnym, w tym komentarzy, w szczególności o charakterze rasistowskim, antysemickim, nacjonalistycznym, szowinistycznym, wzywających do agresji, naruszających dobra osobiste, o charakterze wulgarnym jak również wiadomości powszechnie uznawanych za „spam”.

13. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z jego celem, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać żadnych praw Usługodawcy ani osób trzecich, w tym w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych.

14. Usługodawca jest uprawniony usunąć każdy Wpis (także komentarz) i w każdej chwili, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba. Dotyczy to w szczególności przypadków, gdy Wpis narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie pozostaje jednak zobowiązany do stałego monitorowania treści Wpisów zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

15. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudniać lub zakłócać działanie Serwisu.

§ 8

Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Użytkownik może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

2. Reklamacje dotyczące zamówionych usług mogą być składane za pośrednictwem:

a)wiadomości mailowej - na adres kontakt@pwtrener.pl ;

b) wiadomości tekstowej przesłanej przez operatora pocztowego w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1041) – na adres: PW FITNESS – PATRYK WIŚNIOWSKI, Maleniska 53, 37-500 Jarosław.

3. Użytkownik w reklamacji powinien wskazać:

a) swoje imię i nazwisko;

b) dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. potwierdzenie przelewu);

c) przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę;

d) dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Użytkownikiem po rozpatrzeniu reklamacji.

4. Jeżeli dane podane przez Użytkownika nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

5. O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową lub drogą pocztową na wskazany przez niego adres.

6. W przypadku, gdy reklamację wnosi Konsument, termin udzielenia odpowiedzi na reklamację wynosi 30 dni od dnia jej otrzymania przez Usługodawcę.

§ 9

Szczególne uprawnienia Konsumentów

1. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności:

a) złożyć wniosek o rozpatrzenie sporu powstałego w związku z zawartą umową do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej;

b) zwrócić się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między konsumentem a przedsiębiorcą;

c) zwrócić się o udzielenie bezpłatnej pomocy do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów.

2. Uprawnienia wskazane w powyższym ustępie nie wyłączają innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi na podstawie innych przepisów szczególnych.

§ 10

Szczególne obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Użytkownik pozostaje związany postanowieniami Regulaminu, które zostały mu udostępnione.

2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach. Nowe postanowienia Regulaminu wiążą Użytkownika od momentu, w którym mógł on zapoznać się z nimi. Nowe postanowienia obowiązując niezależnie od wyrażenia na nie zgody przez Użytkownika.

1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:

a) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;

b) niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

c) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerwania działania Serwisu w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu lub obowiązującego prawa.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik będący jednocześnie Konsumentem pozostaje uprawniony do odstąpienia od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 roku, poz. 287).

2. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając z dowolnego formularza, w szczególności może odstąpić od umowy poprzez dostarczenie Usługodawcy wiadomości mailowej lub wiadomości tekstowej

3. Zastrzega się, że prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za jego wyraźną zgodą, a ponadto, gdy Konsument został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi również w przypadkach wymienionych w art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tj. Dz. U. z 2002 roku, poz. 287).

§ 12

Postanowienia dotyczące umów z Użytkownikami niebędącymi Konsumentami

1. W stosunku do Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność kontraktowa Usługodawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, ograniczona jest do wysokości zapłaconej ceny za usługę.

2. Odpowiedzialność Usługodawcy w powyższym zakresie nie obejmuje korzyści, które Użytkownik niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody mu nie wyrządzono.

§ 13

Prawa autorskie i własność intelektualna

1. Serwis oraz Materiały w nim zawarte, w tym w szczególności utwory i znaki towarowe, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, tj. w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 288) oraz Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku - Prawo własności przemysłowej (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 1086 z późniejszymi zmianami).

2. Prawa do utworów oraz znaków towarowych udostępnionych za pośrednictwem Serwisu przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy wspominane prawa przysługują osobom trzecim, Usługodawca prezentuje w Serwisie utwory oraz znaki towarowe na podstawie zgody ich właścicieli.

3. Poprzez korzystanie z utworów oraz baz danych udostępnionych w Portalu Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do korzystania z tych utworów lub baz danych.

4. Bez uprzedniej pisemnej zgody niedozwolone jest utrwalanie, zwielokrotnianie, publiczne odtwarzanie i udostępnianie przez Użytkowników w jakiejkolwiek formie, miejscu i czasie Usług odpłatnych świadczonych przez Usługodawcę.

5. Bez uprzedniej zgody Usługodawcy, Użytkownik może korzystać z Serwisu i Materiałów w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w przepisach szczególnych. W szczególności niedopuszczalne jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, publiczne odtwarzanie, wyświetlanie i udostępnianie w sieci Internet lub w jakikolwiek inny sposób Materiałów zamieszczonych w Serwisie lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, do których zalicza się również udostępnianie stron Serwisu jako linki w domenach internetowych.

§ 14

Szczególne uprawnienia Usługodawcy w ramach świadczenia usług za pośrednictwem systemu teleinformatycznego

1. Usługodawca, w każdym czasie, ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług oraz wprowadzania nowych Usług, jednakże pozostaje on zobowiązany do poinformowania Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie.

2. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania Serwisu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

3. Usługodawca jest uprawniony do zaprzestania działania Serwisu w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez dostawcę Internetu lub inny uprawniony podmiot. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§ 15

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo informacji

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, niniejszym informuje się, że Administratorem danych osobowych (zwany dalej „Administratorem”) Użytkowników pozostaje Usługodawca, tj. Patryk Wiśniowski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PW FITNESS – PATRYK WIŚNIOWSKI, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą w Maleniska 53, 37-500 Jarosław, NIP 7922310362, REGON 386927338, adres e-mail: kontakt@pwtrener.pl .

2. Wszelkie dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w zakresie podanym przez nich za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych i innych form kontaktu z Administratorem, w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Przedmiotowe dane będą w szczególności przetwarzane w celach:

a) realizacji Usług składanych w Serwisie;

b) marketingowych;

c) dostarczenia Usługi;

d) rozpatrywania składanych reklamacji, w tym dochodzenia roszczeń w niezbędnym zakresie;

e) archiwizacji.

3. Niniejszym informuje się, że w przypadku, gdy dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu realizacji zamówień na Usługi składane w Serwisie, ich przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie art. 6 ust. 6 pkt. b RODO.

4. Niniejszym informuje się, że w przypadku, gdy dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu rozpatrywania złożonych reklamacji lub dochodzonych w związku z tym roszczeń, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f RODO oraz, w razie wyrażenia dodatkowych zgód – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w zakresie i w celach wskazanych w treści tych zgód.

5. Dane osobowe Użytkownika mogą być ujawnione wyłącznie:

a) podmiotom publicznym uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań,

b) innym zewnętrznym podmiotom wspierającym Administratora w zakresie usług informatycznych, księgowych lub współpracujących z Administratorem w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

6. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z:

a) dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy (co do zasady maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy);

b) wykonaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;

c) wykonywaniem zadań marketingowych, z zastrzeżeniem, że będą one przetwarzane jedynie na podstawie zgody Użytkownika, do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wycofania zgody, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego celu Administratora - do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu;

8. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w innych celach, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania przedmiotowej zgody.

9. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w razie wyrażenia dodatkowej zgody - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ustępie powyższym, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli uzna on, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub treść innych przepisów szczególnych.

11. Niniejszym zastrzega się, że udostępnienie Administratorowi przez Użytkownika danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym, jest warunkiem zawarcia umowy. W razie niepodania danych osobowych, Administrator nie będzie w stanie świadczyć usług związanych z realizacją Usługi.

§ 16

Postanowienia końcowe

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2020 roku.

2. Aktualną wersję Regulaminu Usługodawca jest zobowiązany udostępniać w Serwisie.

3. Do korzystania z Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem zastosowanie ma prawo polskie. Wszelkie kwestie nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie podlegają przepisom wynikającym z właściwych ustaw. 

 

Polityka Cookies

Polityka Prywatności